Kleine Teams

Wij werken in kleine teams, waardoor u steeds weer dezelfde vetrouwde gezichten ziet.

Geen wachtlijsten

Wij hebben geen wachtlijst, waardoor de zorg direct ingezet kan worden.

Zorg op Maat

Wij stemmen de zorg af, op u wensen en behoeften.

Deskundig

Ons team is deskundig en levert verantwoord kwalitatieve goed zorg.

Vergoeding, kosten en indicatie

Financiën

Er zijn diverse vormen van de financiering voor de thuiszorg:

WLZ - Wet Landurige Zorg

- WLZ(Wet Landurige Zorg) ZVW Per 1 januari 2015 zit wijkverpleging bij iedereen in het basispakket van de zorgverzekering. Dat betekent dat iedereen recht heeft op zorg. Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen heeft u een indicatie nodig die gesteld is door een HBO-verpleegkundige. Heeft u nog geen indicatie? EFE Thuiszorg beschikt over verpleegkundige HBO die de indicatie kunnen stellen.

ZVW (ZorgVerzekeringsWet)

Iedereen in Nederland is wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Hiervoor betaalt u jaarlijks (of een maandelijks bedrag). Wanneer u vervolgens zorg nodig heeft, kan dit vergoed worden uit dit potje.
Afhankelijk van de indicatie die u heeft gekregen, kan thuiszorg vergoed worden door de zorgverzekeraar.


PGB - Persoonsgebonden Budget

Het is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend krijgen, om zelf zorgverleners in te huren, voor de zorg die zij nodig hebben. Wanneer u kiest voor een pgb dan kiest u voor eigen regie, omdat u zelf wilt bepalen hoe, waar, wanneer en van wie u zorgt wilt ontvangen.

WMO - Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. Mensen die gebruik maken van de Wmo krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Particulier

Mocht u extra zorg willen inkopen of zorg zonder indicatie dan bestaat er de mogelijkheid tot particuliere zorg.EFE Thuiszorg levert deze particuliere zorg op maat.Dit betekent dat de volledige kosten voor onze diensten van eigen rekening zijn.

Eigen Bijdrage

Als u zorg of begeleiding uit WLZ of de WMO ontvangt, moet u eigen bijdrage betalen. De hoogte hiervan hangt af van het inkomen. Berekening en incassering van de eigen bijdrage lopen via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) Voor verpleging en verzorging vanuit de zorgverzekeringswet is geen eigen bijdrage van toepassing.